હાથી અને આંધળાઓ


કહો જોઈએ આ જગત કેવું છે?


વધારે ચિત્રો જોવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરશો.
elephant and blind men


Categories: ચિંતન, પ્રશ્નાર્થ | Tags: , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “હાથી અને આંધળાઓ

  1. હમણાં જ સંશોધકોએ તારણ કાઢ્યું કે મધ્ય આફ઼્રિકામાં ૩,૦૦૦ વર્ષ પહેલાં બાન્ટુઓએ ખેતી ચાલુ કરી એના લાંબા ગાળાના પરિણામે ત્યાંથી વરસાદી જંગલો હટીને સવાના પ્રકારના ઘાસનાં મેદાનો બની ગયાં. આજે ત્યાં એ જ ઘાસનાં મેદાનોને ઉજવતો સેરંગેટી નેશનલ પાર્ક પણ ઊભો છે. આજે એ જ મેદાનો હાથીઓના અને ઝિબ્રાઓના વાર્ષિક સ્થળાંતરના રસ્તાઓ બનીને ઊભાં છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: