શિક્ષક દિને અંધ કન્યાએ ગૃહમાતાની ભૂમિકા ભજવી


આ કન્યા સંપૂર્ણ અંધ છે. તે કે.કે.અંધ શાળા ભાવનગરમાં ૧૧મા ધોરણમાં ભણે છે. ૫મી તારીખે શિક્ષક દિવસ હતો. શાળાએ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં શિક્ષક તરીકે ભણાવવાનું હતું. આ વિદ્યાર્થીનીએ આ ખાસ દિવસે ગૃહમાતા તરીકેની ભૂમિકા ભજવી હતી. મારા મિત્ર શ્રી પ્રવીણભાઈ ભટ્ટે તેમનો આ ફોટોગ્રાફ લીધો હતો.તેનું નામ જસ્મીન છે અને તે વ્હોરા છે. બીજી અન્ય વિદ્યાર્થીનીઓએ તેને આવી સુંદર રીતે તૈયાર થવા માટે મદદ કરી હતી.

Categories: અવનવું, કેળવણી | Tags: , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “શિક્ષક દિને અંધ કન્યાએ ગૃહમાતાની ભૂમિકા ભજવી

  1. ગૃહમાતા તરીકેની ભૂમિકા ભજવનારી દીકરી જસ્મીનને અભીનન્દન..
    જસ્મીનને સુંદર રીતે તૈયાર થવા માટે મદદ કરનારી વિદ્યાર્થીની(દીકરીઓ) પણ અભીનન્દની અધીકારી છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: