મૂલ્યો – સ્થૈર્ય (ધ્યેયનિષ્ઠા) – સ્વામી વિદિતાત્માનંદ

મૂલ્યો – સ્થૈર્ય (ધ્યેયનિષ્ઠા)

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ, કેળવણી, મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: