યોગ તારાવલી (૧ થી ૫ / ૨૯) – આદિ શંકરાચાર્યCategories: અધ્યાત્મ / યોગ, સંસ્કૃત, સ્તોત્ર | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “યોગ તારાવલી (૧ થી ૫ / ૨૯) – આદિ શંકરાચાર્ય

  1. આભાર! આ છંદ પારખવો અઘરો છે. જો કે મારા માટે, શંકરાચાર્યજી માટે નહીં! મઝા આવી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: