પ્રેમની અદભુત શક્તિ – સ્વામી જગદાત્માનંદ

નોંધ: આ લેખ શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોત મે-૨૦૧૨ ના અંકમાંથી લેવામાં આવેલ છે.


Categories: શ્રી રામકૃષ્ણ મીશન, શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત, સાહિત્ય | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: