જન લોકપાલ સર્વે

મિત્રો,

ટીમ અણ્ણા ’ભારત ભ્રષ્ટાચારની વિરુદ્ધમાં’ જન લોકપાલ ચળવળ પર એક સર્વે કરી રહી છે. આપ માત્ર બે મિનિટનો સમય ફાળવીને તમારું મંતવ્ય જરુર જણવશો તેવી અપીલ છે.

As we step into the next phase of the Janlokpal movement, we would request you to take out 2 minutes to share your views. Please tell us how you think should the movement shape up in future.

સર્વેક્ષણ હિંદિમાં

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHExU3FMaWNjZUtyNExqUjhLNkkzWUE6MQ

સર્વેક્ષણ અંગ્રેજીમાં

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGI4c1RFZk1La1dWaEpkODBJY0JIU3c6MQ

જય ભારત

Categories: ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: