‘સબ ચલતા હૈ’નું વલણ ચાલશે નહીં – સીબીઆઈની વિશેષ અદાલત

સ્ટિંગ ઓપરેશનનો ડંખ: બંગારૂ લક્ષ્મણને ચાર વર્ષની કેદ

બંગારૂ લક્ષ્મણને 4 વર્ષની આકરી કેદ

બાંગારુને ચાર વર્ષની કેદ

Categories: ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: