હળવી પળો

એક ભાઈ એકલા એકલા પેટ પકડીને હસતા હતા. તેને જોઈને એક વટેમાર્ગુ કુતુહલથી ઉભો રહી ગયો અને પુછવા લાગ્યો કે ’તબીયત તો બરાબર છે ને?’

પેલા ભાઈ માંડ માંડ હસવું ખાળીને કહે કે ’હા ભાઈ હા બધું બરાબર છે. ’

વટેમાર્ગુ: તો પછી આમ એકલા એકલા કેમ આટલું બધું હસો છો?

પેલા ભાઈ: પહેલા હું ધિંગાણા ખેલતો હતો – લોકો જોતા હતા અને હસતા હતા.

વટેમાર્ગું : તે તો જાણે કે ઠીક પણ અત્યારે તમે કેમ હસો છો?

પેલા ભાઈ : હવે હું ધિંગાણા જોઉ છું. 🙂

Categories: હળવી પળો, હાસ્ય | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “હળવી પળો

  1. એક ભાઈ રમતના મેદાનમાં ગયા. પ્રેક્ષકોએ તો હુરિયો બોલાવ્યો. પેલા ભાઈ રમવામાં ધ્યાન આપવાને બદલે પ્રેક્ષકો પર અને તેમણે બોલાબેલા હુરિયા પર ધ્યાન આપવા ગયા તો મુળ રમત ભુલી ગયા અને હારીને પાછા આવ્યા. 🙂 🙂

    અલ્યા ભાઈ રમવા જઈએ તો રમતમાં ધ્યાન આપો આડું અવળું જોવા જઈએ તો દાંડી ડુલ થઈ જાય હો 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: