આજનું ચિંતન – આગંતુક

માનવી money થી કેટલો બધો બદ્ધ છે તે જોઈને મને મારી સહિત માનવ માત્રની દયા આવે છે ( અપવાદોને ધન્યવાદ સહ પ્રણામ ). સજીવ સૃષ્ટિમાં પશુઓ અને વનસ્પતિ કોઈને money વિશે કશી ખબર નથી તેવે વખતે માનવી money ની અઢળક ગુલામી વેઠે છે જ્યારે money બાબતે મનુષ્યેત્તર સજીવોની મને ખરેખર ઈર્ષ્યા થાય છે.


નોંધ: સાહિત્ય રસીક મિત્રોને કોઈ પણ વિષય પર ચર્ચા વિચારણા માટે ખુલ્લા દિલથી આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. હા – વિતંડાવાદીઓને નમસ્કાર. અલબત્ત વાદ વિવાદથી અહીં કોઈ ગભરાતું નથી તે બાબતથી તો આપ સહુ સારી રીતે માહિતગાર છો જ 🙂


Categories: ચિંતન | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “આજનું ચિંતન – આગંતુક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: