આજનું ચિંતન – આગંતુક

શું તમે આ જગતમાં કેન્દ્ર સ્થાને છો? હા અને ના – તમારે માટે તમે સર્વસ્વ છો અથવા તો કેન્દ્રસ્થાને છો અન્યને માટે તમે નહીં પણ તે પોતે કેન્દ્ર સ્થાને કે સર્વસ્વ હોય છે.

Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: