આજનું ચિંતન – આગંતુક

એક લેખ વાંચ્યો
કે
એક કાવ્ય વાંચ્યુ
કે પછી
એક સમાચાર વાંચ્યા
અથવા તો
કોઈ ચિત્ર જોયું
અને
મનમાં શું ભાવ ઉઠ્યા?
શું કુભાવ ઉઠ્યા?
કે
ભાવ / અભાવ / કુભાવ થી પર સાક્ષિભાવે તે જોઈ શક્યા?

શું આપણને આપણી સમક્ષ રહેલ જગતરુપી રંગમંચ પર ભજવાતા મહા-નાટકને જોતા આવડે છે?

Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: