આજનું ચિંતન – આગંતુક

ભીડમાં કદી ભગવાન ન મળે – ક્યારેક ભીંસાઈને ભુંસાઈ જવાય તેવું બને. આનંદ ક્યાંય બહાર નથી – ભીતર શોધવાથી મળશે – ટોળા / ભીડ / ગીર્દી / કતારો અને ગાડરીયા પ્રવાહથી હે મનવા હંમેશા સાવધાન !

Categories: ચિંતન | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: