આજનું ચિંતન – આગંતુક

પરીક્ષા લીધા પછી જેનું પરિણામ જાહેર ન કરવામાં આવે તે પરીક્ષા શું કામની? ચૂંટણી યોજ્યા પછી જેનું પરિણામ જાહેર કરવામાં ન આવે તે ચૂંટણી શું કામની? આયોજકો જે આયોજનો સમયસર પાર પાડતા નથી તેમની વિશ્વસનીયતા એક પ્રશ્નાર્થચિન્હ છે.

Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: