યોગી કથામૃત – એક યોગીની આત્મકથા ( 3 )

Paramhansa Yogananda


Categories: યોગી કથામૃત | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “યોગી કથામૃત – એક યોગીની આત્મકથા ( 3 )

  1. આ પુસ્તક ધ્યાન દ્વારા અસ્તિત્વના અનેક રહસ્યો વિષે જાણવા માગતા જીગ્નાસુઓ
    માટે આગળ વધવા માં સહાય કરી શકે એ પ્રકારનું ખુબજ પ્રચલિત સાહિત્ય પીરસે છે!
    -લાં’ કાન્ત / 8-11-11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: