પ્રભુને પ્રેમપત્ર – સ્વામી એકરસાનંદજી

નોંધ: આ લેખ આર્ષદર્શન ત્રિમાસિકના ઓક્ટોબર ૨૦૧૧ના અંકમાંથી લેવામાં આવેલ છે.


Categories: આર્ષદર્શન | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: