આજનું ચિંતન – આગંતુક

હે પ્રભુ મને એવું સામર્થ્ય આપજે કે સારી – માઠી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હું હસતા મુખે કહી શકુ:

જે થાય તે ભલા માટે 🙂

Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: