આજની ટીપ

મિત્રો,

શું તમારે કોઈનો પ્રેમ સંપાદન કરવો છે?

તો સામેની વ્યક્તિના મિત્રો અને પ્રશંસકોને તમારા વિરોધીઓ નહીં ગણતા – પરંતુ તેમનેય તમારા સ્વજન ગણો અને તમારા પ્રિય પાત્રને અનહદ લાગણીથી નવરાવી દ્યો.

યાદ રાખો: તમારા પ્રેમીના મિત્રો અને સ્વજનો તમારા દુશ્મન નથી પરંતુ તમારા સહાયક છે.

Categories: ટીપ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: