આજનું ચિંતન – આગંતુક

એક
પ્રસન્ન ચહેરો
જોઈને
રોમે રોમ
પુલકિત થયો.

હાશ !

આ જીવન નીષ્ફળ તો નથી ગયું.


અતુલ જાની – આગંતુક


મિત્રો, જે રચનાની નીચે મેં સહી કરી હોય તે રચના કોઈએ કોપી પેસ્ટ કરવી હોય તો સહી સાથે કરવી.


Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: