ગટાભાઈના ગતકડાં (૧)

મનમાં સંશયો – છે હતા અને રહેવાના;
તેથી કાઈ પરમની શોધ છોડી ન દેવાય.

અધૂરા તારણો – છે હતા અને રહેવાના;
તેથી કાઈ પ્રયોગો કરવાનું છોડી ન દેવાય.

જીવનમાં દુ:ખો – છે હતા અને રહેવાના;
તેથી આનંદપ્રાપ્તિના પ્રયાસો છોડી ન દેવાય.

કુદરતી ઝંઝાવાતો – છે હતા અને રહેવાના;
તેથી કાઈ ધાબળો ઓઢીને બેસી ન રહેવાય.

નીંદા અને કુથલી – છે હતા અને રહેવાના;
તેથી કાઈ મારે અને તારે મુંઝાઈ ન જવાય.

ગામ અને શહેર – છે હતા અને રહેવાના;
તેથી થાય તેવા થવાય અને ગામ વચ્ચે રહેવાય.

Categories: ગતકડાં | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: