આજનું ચિંતન – આગંતુક

બાપુઓ, બાબાઓ, શ્રી શ્રી લોકો, વૈજ્ઞાનિકો, મનોવૈજ્ઞાનિકો, તત્વવેતાઓ, સંતો, રાજકારણીઓ, અર્થશાસ્ત્રીઓ, પ.પુ.ધ.ધુ ઓ, તીલકધારીઓ, કથાકારો, ચોટીચતુરો, તલવારધારીઓ, બુદ્ધિજીવીઓ, મજુરો, મહાજનો કે બીજા અનેક પ્રકારના લોકો શું કહે છે તે મારે કે તમારે માટે એટલું મહત્વનું નથી જેટલું મહત્વનું આપણો અંતરાત્મા શું કહે છે તે છે.

હેપ્પી કેમીકલ્સ ન સ્ત્રવે તો આપણે કાઈ બીજાને મારવાની જરૂર નથી મિત્રો ખોટું ખોટું હસતા હસતા યે સાચે હેપ્પી કેમીકલ ઝરશે – ટ્રાય કરી જુવો 🙂

Categories: ચિંતન | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આજનું ચિંતન – આગંતુક

  1. ’લોકો શું કહે છે તે મારે કે તમારે માટે એટલું મહત્વનું નથી જેટલું મહત્વનું આપણો અંતરાત્મા શું કહે છે તે છે’ — ૧૦૦ ટચના સોના જેવી વાત.

    ’ખોટું ખોટું હસતા હસતા યે સાચે હેપ્પી કેમીકલ ઝરશે’ — 🙂 🙂 🙂
    તલવારધારીઓ તો લખ્યું, જનાવરો ના લખ્યું ? 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: