જીવન ટુંકુ છે – પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન (૩૨)


મીત્રો,

આપે ઉપરનું વાક્ય વાંચ્યું?

Life is Short. Eat Dessert First! (Jacques Torres)

સાવ સાચું કહું તો મને Jacques Torres કોણ છે અને તેમનું જગતને શું પ્રદાન છે તે બાબતે કશી ખબર નથી. તેમની એક વાત સાચી છે કે Life is Short.

હવે આપણે બીજું એક વાક્ય જોઈએ:

This life is short. Vanities of the world are transient. They alone live who lives for others rest are more dead than alive. (Swami Vivekaanada)

બંને વાક્યમાં એક સત્ય રજુ કરવામાં આવ્યું છે કે Life is Short. બંનેના જીવન પ્રત્યેના અભીગમમાં કેટલો બધો તફાવત છે. બંને સાચા છે.

જો માત્ર તમે તમારે માટે જીવવા માગતા હો તો Torres સાચા છે. જીવનમાં કેટ કેટલા ભોગના અને મોજ શોખના સાધનો છે. જો તમે જીવનને મજાથી માણવા માંગતા હો તો તેમાંથી સારામાં સારા ભોગોનો આજે જ ઉપભોગ કરવાનું શરુ કરી દો – કારણ કે કાલ કોણે દીઠી છે?

સ્વામી વિવેકાનંદ આપણું ધ્યાન બીજી દિશામાં દોરે છે કે સંસારના મોજ શોખો ક્ષણ ભંગુર છે. વાત પણ સાચી નથી લાગતી? સારામાં સારું ભોજન પણ કેટલુક ખાઈ શકાય? ઈંદ્રિયોનું ભોગ ભોગવવાનું સામર્થ્ય કેટલુંક? અને ભોગ પરાયણ તો પશુઓ યે ક્યાં નથી? ભોગ ભોગવી ભોગવીને ભુંડ જગતનું શું લીલું કરી નાખે છે?

Torres તો સારામાં સારા ભોગ ભોગવી લ્યો તેમ કહીને ચુપ થઈ જાય છે પણ સ્વામી વિવેકાનંદ આગળ વધીને કહે છે કે માત્ર જાત માટે ન જીવશો – અન્ય માટે જીવતા શીખો.

ગૃહજીવન, કુટુંબજીવન, સમાજજીવન, રાષ્ટ્રપ્રેમ, પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણ પ્રત્યે પ્રેમ, સમસ્ત માનવ જાત અને જગતના જીવો પ્રત્યે પ્રેમ અને જડ ચૈતન્ય જે કાઈ છે તે સર્વ પ્રત્યે તમારા પ્રેમનો વિસ્તાર કરો. સ્વાર્થી અને શૂદ્ર હેતુથી જીવીને મરી જનારા અગણીત લોકોને આજે કોઈ યાદ પણ નથી કરતું અને બીજા કાજે જેમણે પોતાનું જીવન ન્યોચ્છાવર કરી દીધું તેમની યાદો જન માનસના સ્મરણ પટમાંથી ભુંસાતી નથી.

જીવનના ૪૩ વર્ષ આજે પુરા થયાં. ઘણું પોતાને માટે જીવ્યો છું – આજે સંકલ્પ કરું છું કે હવે શેષ જીવન બીજા માટે જીવીશ.

Categories: પ્રેરણા / પ્રોત્સાહન | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: