હંસ: માનસરોવરની યાત્રાએ…. (૪૮-૪૯)

Categories: પત્રો/પત્ર વ્યવહાર, વાર્તાલાપ તથા પ્રશ્નોત્તરી | Tags: , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “હંસ: માનસરોવરની યાત્રાએ…. (૪૮-૪૯)

  1. મિત્ર..અહીં સંસારમાં સમસ્યા છે…ક્યાંક એનું સમાધાન પણૅ હશે…માનવીને સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રણી લેખવામાં આવે છે…જેમેનમાં ગાંઠ નાની નાની બાબતોમાં પડ્વા દેતો નથી અને હળવાશથી એને લઈ લેછે..રોજિંદી રોજબરોજની ઘટનાઓ તો સમયની સાથે ચાલી જ જવાની નથી…હવે જો ગાંઠ પડે તો તે વખત જતાં મનમાંજ રહે તો તે મડાગાંઠ બની ન જાય તે અંગેનો ઉપાય જેમ બને તેમ જલદીથી કરવો જોઈએ. આ દુનિયામાં સૌને કારણૅમાં રસ છે…પરંતુ પોતે જો નિવારણમાં રુચિ રાખે કશું ય અશક્ય હોતું નથી,,,અનુભવ જ માણસનો સૌથી મોટો શિક્ષક છે. ભૂતકાળ…વર્તમાન નથી અને ભવિષ્યની જે ચિંતા નથી કરતો તે મનમાં ગાંઠ પડવા દેતો નથી ..(જોકે ભૂતકાળૅની મીઠી યાદોને તો સાથે રાખવી જરૂરી ચે)

    • આપની વાત સાચી છે. ગાંઠ ક્યારે મડાગાંઠ બની જાય તે કહેવાય નહીં. તેથી હું તો હંમેશા વહેતો રહું છું – જેથી ક્યાંયે ગાંઠ ન પડી જાય. હા એટલું ખરું કે કવિતા હંમેશા મારી સાથે હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: