આજનું ચિંતન – આગંતુક

જ્યારે તમને ખબર હોય કે તમે શું કરવા માંગો છો – તમારું કાર્ય કોઈને નુકશાનકારક ન હોય અને તમને પ્રસન્નતા આપનારું હોય ત્યારે લોકો તમારી નીંદા કરે કે વખાણ તેની ચિંતા કર્યા વગર પોતાના કાર્ય પરત્વે ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઉત્સાહપૂર્વક પોતાની પ્રકૃતિને અનુસાર કરેલ કાર્યો જીવનમાં તાજગી ભરી દે છે અને સ્વયંને તથા અન્યને આનંદીત કરે છે.

Categories: ચિંતન | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આજનું ચિંતન – આગંતુક

 1. સાચું છે. એમાં પણ ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે તે યાદ રાખીએ તો સારૂં થાય. દુનિયામાં ચાર પ્રકારના માણસો છે;
  એક, પોતાનું નુકસાન થવા દે પણ બીજાનું નુકસાન ન કરે;
  બે, પોતાનું નુકસાન ન થવા દે પણ બીજાનું પણ નુકસાન ન કરે;
  ત્રણ, પોતાનું નુકસાન ન કરે પણ બીજાનું નુકસાન કરે; અને
  ચાર, પોતાનું પણ નુકસાન કરે અને બીજાનું પણ નુકસાન કરે.
  પહેલા ત્રણને ભર્તૃહરિ ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ ગણાવે છે પણ કહે છે કે ચોથા પ્રકારના માણસને ક્યાં મૂકવો તે સમજાતું નથી!
  આપણે સૌ મોટા ભાગે તો બીજી કૅટેગરીમાં આવીને ટકીએ તો પણ ઘણું સારૂં થાય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: