આજનું ચિંતન – આગંતુક

ગુજરાતમાં આવનારા ગુજરાતી બની જાય છે તેનું કારણ જોહુકમી કે દાદાગીરી નથી પરંતુ ગુજરાતીઓનો પ્રેમ અને વાત્સલ્ય છે. (રાજ ઠાકરેને અર્પણ)

Categories: ચિંતન | Tags: , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “આજનું ચિંતન – આગંતુક

  1. 🙂

  2. ગુજરાત અને ગુજરાતીની વાત જ નિરાળી છે

  3. (રાજ ઠાકરેને અર્પણ)

    વાહ ભાઇ વાહ… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: