ગમતાંનો ગુલાલ

જે તમારા ઘરે આવવા તૈયાર ન હોય ખોટી સમજના કારણે…

વધુ આગળ વાંચો :

Categories: કેમ છો? | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “ગમતાંનો ગુલાલ

  1. Nice one 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: