આજનું ચિંતન – આગંતુક

કોઈ વ્યક્તિ લડાઈ (Fight)ની બીકથી સ્થળાંતર (Flight) કરે તો ત્યાં પણ તેની સામે સંઘર્ષ ઉભો જ હશે. સમજણની વાત તો તે છે કે જ્યાં છે ત્યાં લડાઈ (Fight) ને ટાળીને સુલેહ – સંપથી રહે.

Categories: ચિંતન | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આજનું ચિંતન – આગંતુક

  1. આદરણીય શ્રી અતુલભાઈ,

    ખુબ સુંદર ચિંતન ભરી વાત લઈને આવ્યા.

  2. શ્રી અતુલભાઈ,

    ખૂબજ સુંદર વાત લઈને આવ્યા છો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: