આજનું ચિંતન – આગંતુક

મહદ જન-સમુદાય મનુષ્યનું મૂલ્યાંકન “તેણે આજ સુધી શું કર્યું છે” તેને આધારે કરે છે – જ્યારે સાચા કેળવણીકારો અને મહાપુરુષો મનુષ્યનું મુલ્યાંકન “તે શું કરી શકે તેમ છે” તેને આધારે કરે છે.

Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: