આજનું ચિંતન – આગંતુક

કાર્યમાં વ્યસ્ત હોવું સારું છે. 🙂 એટલાં બધાં વ્યસ્ત હોવું સારું નહિં કે તમે તમારા સ્વજન કે મિત્ર મળવા આવે તો એક સ્મિત પણ ન કરી શકો. 😦

Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: