દેહી પદ તરણી – બંગાળી ભજન

મિત્રો,

આજે આપણે એક બંગાળી ભજન વાંચશું – બંગાળી અને ગુજરાતી ભાષા ઘણી મળતી આવતી હોય તેમ નથી લાગતું? કોઈ બંગાળી જાણનાર આનો ગુજરાતી અનુવાદ પ્રતિભાવમાં લખશે તો આનંદ થશે.


રાગ: કાફી સિંધુ – ઝપતાલ


દેહી પદ તરણી, જનની,
દિન દિન જાય દિન, આશે મા ગો સેઈ દિન,
દિને રેતે તાઈ તોરે, ડાકિ દીનતારિણી.

જાનિ નાકિ બોલે આમિ ડાકિબો ગો મા તોમાય,
શિખાયેછો મા બોલિતે મા બોલિયે ડાકિ તાઈ,
કુપુત્ર યદિઓ હોય કુમાતા કખોનો નય,
ચરણે શરણ તાઈ લોયેછિ નિસ્તારિણિ.

સંસાર પ્રાન્તરે સ્મશાન બાહિની કૂલે,
એ દીન પથિક બોસે વિષય – પાદપમૂલે,
આસે ઓઈ કાલ – ફણી દંશિતે મોરે જનની,
ત્રાસિતે પરાને તાઈ ડાકિ મા ત્રિનયની.

માયા માયાવિની મોરે કુપથેતે લોયે જાય,
દેખાઓ સુપથ મોરે સદા જ્વાલિ સે જ્વાલાય,
જાય જાય પ્રાણ જાય તાઈ ડાકિ મા તોમાય,
અકૂલે કરો મા કોલે ઉમા કૂલદાયિનિ.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “દેહી પદ તરણી – બંગાળી ભજન

  1. અતુલભાઈ,\

    ઠાકુર નું આ સુંદર ભજન મારી દીકરી હંમેશ ગાય છે.

    ધન્યવાદ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: