પ્રેમમાં પડવું અને ચડવું – પત્ર

મિત્રો,

આ એક ગુરુ-શિષ્યા વચ્ચે થયેલા પત્રવ્યવહારનો એક નાનકડો પત્ર ગુરુએ શિષ્યાને લખેલ છે તે આપની સમક્ષ રજુ કરું છું. કદાચ વિચાર-પ્રેરક બની રહે.


Categories: ચિંતન, નિર્વાણધામ યોગાશ્રમ, પત્રો/પત્ર વ્યવહાર | Tags: , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “પ્રેમમાં પડવું અને ચડવું – પત્ર

  1. anoop desai

    good updesh. keep up

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: