મારુ હોવું બસ છે – આગંતુક

મારે કશું થાવું નથી;
મારુ હોવું બસ છે.

મારે કશે જાવું નથી;
મારુ હોવું બસ છે.

મારે કશું ગાવું નથી;
મારુ હોવું બસ છે.

મારે કશું ખાવું નથી;
મારુ હોવુ બસ છે.

મારે હવે ફુલાવું નથી;
મારુ હોવુ બસ છે.

મારે સંકોચાવું નથી;
મારુ હોવુ બસ છે.

મારે હવે ભીંજાવું નથી;
મારુ હોવુ બસ છે.

મારે કશી ક્રીયા નથી;
મારુ હોવુ બસ છે.

મને કશો વિચાર નથી;
મારુ હોવુ બસ છે.

જન્મ-મરણથી પર છું એવો;
મારુ હોવુ બસ છે.

આવન-જાવનથી રહીત એવો;
મારુ હોવુ બસ છે.

શું નિત્ય ને શું લીલા? ખેલ સહુ આટોપી લીધા;
કોનો છગન? કોનો ગગન? – હું તો મારામાં મગન;
મિલન-જુદાઈ “આગંતુક” ને કેવા?
મારુ હોવુ બસ છે.

Categories: સ્વરચિત | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: