આજનું ચિંતન – આગંતુક

આ માનવી કેટલો મુર્ખ છે – સંતે, ઓલીયાએ, મહાપુરુષે શું કહ્યું તે સમજીને જીવનમાં ઉતારવાની બદલે તે સમાધિ, કબર, મંદિર, મસ્જીદ, ગીરજાઘર, દેરાસર, મઠ, આશ્રમ વગેરે અને મહાત્માઓની છબીઓની માલીકી માટે ઝઘડે છે !

Categories: ચિંતન | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આજનું ચિંતન – આગંતુક

  1. માટે જ કહ્યું છે કે શીલવંત સાધુને નમીએ વારં વાર ….પ્રાચીન સમયના સાધુ પાસે આવી જાહોજલાલી નું કોઈ.જ મહત્વ ક્યા હતું ? આજે સાધુ મેહલો જેવા મંદિરો રાચવામાં જ વધુ રસ ધરાવે છે. મૂલ્યોનું વેચાણ કરે છે, પછી આ જ હાલત રેહવાની …

    • શ્રી અશોકભાઈ,
      અહિં કટાક્ષ સાધુ પર નથી તેને અનુસરનારા પર છે. સાધુ પર તો ઘણાં પ્રહારો થઈ ચૂક્યા છે – હવે વારો તેને અનુસરનારાઓનો છે.

      બીજી એક વાત કે સાધુ કદી મહેલ કે ઝુંપડું જોઈને નથી જતો પણ ભાવ જોઈને જાય છે. શું મહેલોમાં ભાવ – લાગણી ન હોઈ શકે? સાધુને ઓળખવા માટે સાધુ થવું પડે. સ્વામી વિવેકાનંદ ને પોતાનો અંત કાળ નજીક દેખાઈ રહ્યો હતો ત્યારે પંચાંગ લઈને પોતાના અંતીમ દિવસ માટેની ગોઠવણી કરતાં કરતાં વિચાર કરતાં હતા કે હવે ઘણું કાર્ય થઈ ગયું છે. આ લોકોને ૫૦૦૦ વર્ષ સુધી ચાલે એટલું ભાથું અપાઈ ગયું છે. મેં શું કર્યું છે તે સમજવા માટે તો બીજો વિવેકાનંદ જોઈશે – અને પછી પોતાના અંતીમ દિવસ માટે તૈયારી કરે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: