સ્પષ્ટતા – ચોખવટ – ખુલાસો

મિત્રો,

બ્લોગિંગ તે મારા શોખનો વિષય છે. અહિં કે મધુવન માં મુકવામાં આવતી પોસ્ટો કોઈને અંગત રીતે સીધી કે આડકતરી રીતે ઉદ્દેશીને લખવામાં નથી આવતી. અહિં માત્ર ને માત્ર અમારાં આનંદ માટે બ્લોગિંગ કરવામાં આવે છે. અહિં કોઈ પણ પ્રકારના સંબધો વિકસાવવા માટે બ્લોગિંગ કરવામાં આવતું નથી. હા – મિત્રો મળે તો આનંદની વાત છે – પણ કોઈએ બ્લોગની પોસ્ટના આધારે કે અન્ય બ્લોગ પર આપવામાં આવતાં પ્રતિભાવોના આધારે અમારું મુલ્યાંકન કરવું નહિં તેમજ અમારો કોઈની સાથે કશો પણ સંબધ પ્રસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરવો નહિં.

Wish you Happy Blogging !

Categories: ઉદઘોષણા | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: