આજની કહેવત

એક નનૈયો સો દુ:ખને હણે.

Categories: સાહિત્ય | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આજની કહેવત

  1. Dipak Dholakia

    ના કહેવાનું જરૂરી હોય ત્યારે ના કહેવી જોઇએ.ઘણા લોકો compulsive helper હોય છે. એ લોકો ની મદદ માગો ત્યારે એ ના જ ન કહી શકે.

    • ઘણી વખત તો જો યોગ્ય રીતે મદદ ન કરવામાં આવી હોય તો મદદ મેળવનાર અને કરનાર બંને વિચિત્ર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જતાં હોય છે. મદદ કરતી વખતે પોતાની ક્ષમતાનો અને સામેની વ્યક્તિની ગ્રહણશીલતાનો પણ વિચાર કરવો જરૂરી હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: