ફ઼ાધર્સ ડે

તા.૧૯ જુન ૨૦૧૧

ત્રીજો રવિવાર

મિત્રો,

શું આપણે જાણીએ છીએ કે આજે U.S.A, Canada અને U.K. ફ઼ાધર્સ ડે ઉજવી રહ્યાં છે? દર જુન મહિનાના ત્રીજા રવિવારે આ ૩ દેશોમાં ફ઼ાધર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે. ઓસ્ટ્રેલીઆ અને ન્યુઝીલેન્ડમાં દર સપ્ટેમ્બર મહિનાના પ્રથમ રવિવારે ફ઼ાધર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે. બાકીના દેશોમાં રોજ ફ઼ાધર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે.

તો U.S.A, Canada અને U.K. માં રહેતા ફ઼ાધરોને આજે ખુબ ખુબ આદર અને સન્માન આપીને વિરમું છું.

Happy Fadhers Day for U.S.A, Canada અને U.K.

Categories: ઊજવણી, જાણવા જેવું | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: