પોતાની બુદ્ધિને માર્યા નીજ હાથે જેણે તાળાં – આગંતુક

પોતાની બુદ્ધિને માર્યા
નીજ હાથે જેણે તાળાં
ચાવી સોંપી ધુતારાઓને
સ્વેચ્છાએ લુંટાવાવાળા

બહાર ભટક્યા કરવાથી
ના અટકે મનના ચાળા
આંખો ખોલી જાગી જુવો
અંદર છે અજવાળા

શ્રદ્ધા જેની તામસી
જે છે જડબુદ્ધિ વાળા
ઠોકર ખાતા દ્વારે દ્વારે
મંદિરમાં કચડાવાવાળા

અંતરનો ઉજાસ લઈને
સમજુ ફરવાવાળા
આતમજ્ઞાને આનંદ પામે
સ્વરુપમાં મળવાવાળા

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “પોતાની બુદ્ધિને માર્યા નીજ હાથે જેણે તાળાં – આગંતુક

  1. Nice. Simple and full of wisdom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: