આજનું ચિંતન – આગંતુક

ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ લેખ લખનારાઓ / આંદોલન કરનારાઓ / બંડ પોકારનારાઓ / વાતો કરનારાઓ પોતે ભ્રષ્ટ નથી હોતા તેમ માની લેવાની ભૂલ ન કરવી.

Categories: ચિંતન | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: