આ હું કહું છું – આગંતુક

મિત્રો,

કેટલાંક લોકોને પોતાની વાત યેન કેન પ્રકારેણ સાચી સાબીત કરવાની ગ્રંથી બંધાઇ ગઈ હોય છે. જ્યારે અનેક લોકો કહે કે તમે જે વાત કરો છો તેમાં આ વાત બરાબર નથી, આ જગ્યાએ ખામી છે. તો યે તે પોતાની વાતને સતત વળગી જ રહે. આ પ્રકારના માનસને શું કહેવાય તે હવે અમેરિકા સંશોધન કરીને કહેશે ત્યારે આપણને જાણવા મળશે કારણ કે કહેવાતા બ્લોગરોના મતે ભારતમાં સંશોધન થતા જ નથી.

હવે જો તેમની વાતને સમર્થન આપતાં મુદ્દાઓ ક્યાંકથી મળી આવશે તો તરત જ તેઓ ’આ હું નથી કહેતો’ પણ ફલાણાં મહાપુરુષ કહે છે તેમ કહીને પોતાની વાત આપણે માથે મારશે. પણ જો હજારો લોકો, અને કરોડો સાબિતિઓ તેમની વાત વિરુદ્ધની હશે તો તેવી વાતો પ્રત્યે તે આંખ આડા કાન કરશે.

આ પ્રકારના લોકો એક પ્રકારનું હઠીલું માનસ ધરાવે છે અને જીવનના અંત સુધી પોતાનો તંત છોડતા નથી.

આ હું કહું છું.

Categories: ચિંતન, વાર્તાલાપ તથા પ્રશ્નોત્તરી | Tags: , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આ હું કહું છું – આગંતુક

  1. You are right. One must have open mind to accept the opinion of others. Many times truth is relative, it depends on many factors and circumstances.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: