મમ્મી, તું તારામાં ખોવાઈ ગઈ – વીણેલાં ફૂલ (૧૨/૩૨) – હરિશ્ચન્દ્ર

Categories: વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “મમ્મી, તું તારામાં ખોવાઈ ગઈ – વીણેલાં ફૂલ (૧૨/૩૨) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. મને તો પાત્ર ની સ્થિતિ ખુબ જ દયાજનક લાગી. જોકે ઘણી જગ્યાએ આવું જ બનતું હોય છે. જે ઘરને આવી જ રીતે કઈ પણ બોલ્યા વગર સંભાળે છે એની કોઈ ગણતરી હોતી જ નથી.

    • આવા પાત્રોની કદર તેમની ગેરહાજરીમાં થાય છે – પરંતુ તેમની હાજરીમાં તો આવા પાત્ર સતત અવહેલના પામતા હોય છે.

  2. sweety

    hmm..i love my mom

  3. yes……….now a days that r true for mostly family……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: