નાંગરેલી નાવ – વીણેલાં ફૂલ (૧૨/૩૦) – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “નાંગરેલી નાવ – વીણેલાં ફૂલ (૧૨/૩૦) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. Really touching story. It is likely that many more Dyana and Dina are subjected to this religious fantasy. God bless them all.!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: