વાંચો અને વંચાવો

મીત્રો,

ચૈત્ર મહિનામાં થોડો લીમડો ભલે વધારે થઈ જાય – કેમ બરાબર ને? 🙂 😛
હમ ચીજ બડી હૈ ભ્રષ્ટ ભ્રષ્ટ !

Categories: વિચારે ગુજરાત | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: