ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો !

Categories: ચિંતન, સ્વામી વિવેકાનંદ, Swami Vivekananda | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો !

  1. ચાલુ વર્ષે યુવાદિવસ નિમિત્તે સ્વામી નીખીલેશ્વરાનંદજીના હસ્તી યશવંતરાય માં એક વેબ સાઈટનું ઉદ્ઘાટન કરાવેલું. http://www.swami-vivekanand.com/

    આ માટે અપના સુચનો ઉપયોગી થઇ રહેશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: