મા તુજે સલામ

Categories: આનંદ, ઉત્સવ, ઊજવણી, દેશપ્રેમ, મારી વહાલી મા, રમત ગમત, સ્પર્ધા, હાસ્ય | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “મા તુજે સલામ

  1. નીશીથ

    મા તુજે સલામ ના બદલે પ્રણામ કહી તો કેમ ? સલામ અને પ્રણામ માં ભાવતો સરખો જ છે પરંતુ મા એ એક એવુ પાત્ર (જોકે પાત્ર શબ્દ પણ મને બરાબર નથી લાગતો) છે કે તેને પ્રણામ કહેવામા / કરવામા મન/દીલ વધુ ભાવવીભોર થઈ જાય ભરાઇ જાઇ (તેના ખોળામા માથુ મુકીને )

    કુ પૂત્રો જાયેત કચીદપી કુમાતા ન ભવતી (મારુ સંસ્ક્રુત સારુ નથી ભાવ જોશો વ્યાક્ર્ણ નહી.)

    જય શ્રી રામ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: