ચક દે ઈન્ડિયા

“How respectful is d Pakistan Team that their prime minister himself has come to pick them up from mohali to pakistan…”Chak de India..

પાકીસ્તાનની ક્રીકેટ ટીમ કેટલી બધી આદરપાત્ર છે કે જેમના વડાપ્રધાન તેમને મોહાલીથી પાકિસ્તાન તેડી જવા માટે રુબરુ આવ્યાં. ચક દે ઈન્ડિયા.

– ભાવનગરી ગૃપના ઈ-મેઈલમાંથી સાભાર

Categories: ઊજવણી, હળવી પળો, હાસ્ય | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “ચક દે ઈન્ડિયા

  1. Really! Have a safe trip home!!!

  2. હ્મ્મ્મ્મ્મ્મ્મ

    બાપ બાપ હોતા હૈ ઔર બેટા બેટા હોતા હૈ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: