અપને હિ રંગમે રંગદે – અનુપ જલોટા

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “અપને હિ રંગમે રંગદે – અનુપ જલોટા

 1. Umesh Kankoshiya,

  Shri Atulbhai,

  Thodo Samay Blog nahi lakhay to chalshe, Tabiyat Sachavavi Jaruri Chhee. Samay Badhano Nischit chhe, Hal ma tamaro samay Blog Lakhava mate nathi parantu aaramno chhe je tame jani gaya chho. pan tame sha mate evu vicharo chho ke kadach fari nahi mali shakay ? Ram Kathama hammesha Viram aave chhe kadi ant nathi aavato.

  Ishwarne Prarthana Ke tame jaldi shaja thai jao ane fari blog par malo tevi fari vakhat prarthana.

  OK
  Umesh Kankoshiya
  Bhavesh Thakkar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: