આ તો રમત છે

જીત પણ મળે – આ તો રમત છે
હાર પણ મળે – આ તો રમત છે
ટાઈ પણ મળે – આ તો રમત છે

જીત મળે તો – જીત મુબારક
હાર મળે તો – હાર મુબારક
સહુને યારો – ટાઈ મુબારક

નથી હારનો ગમ
નથી જીતનો હર્ષ
આ તો ટાઈ છે – માણ્યો રમતનો આનંદ

Categories: રમત ગમત | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: