હું તો એક શાશ્વત અસ્તિત્વ છું – આગંતુક

હું મનુષ્ય નથી, હું પુરુષ નથી;
હું સ્ત્રી નથી , હું બાળક નથી;
નથી કોઈ મારી જાત કે પાત;
હું તો એક શાશ્વત અસ્તિત્વ છું.

ન હું જન્મુ ને, કદી ના મરુ;
ન હું શ્વસુ ને, ન હું વસુ કશે;
સઘળું કાઈ મારામાં ઓતપ્રોત;
હું તો એક શાશ્વત અસ્તિત્વ છું.

ન કોઈ મારો દેશ, ન ભાષા;
ન હું કશું બોલું, ને ન ચૂપ રહું;
આસપાસ સર્વત્ર,અહી ને આઘે;
હું તો એક શાશ્વત અસ્તિત્વ છું.

વિવિધ દૃશ્ય તરંગો મુજમાં ઊઠે;
અને વળી શમે, પાછા મુજ મહી;
ઉષાસંધ્યાના રંગો, શમે કાળરાત્રીમાં;
હું તો એક શાશ્વત અસ્તિત્વ છું.

સુતો ત્યારે સ્વપ્નમાં, વિલસી રહ્યો;
જાગ્યો તો મુજ વિણ, કશુ ના મળે;
જાગ્રત,સ્વપ્ન ને વળી સુષુપ્તિમાંયે;
હું તો એક શાશ્વત અસ્તિત્વ છું.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: