હમકો મન કી શક્તિ દેના, મન વિજય કરે

https://kathamrut.files.wordpress.com/2011/02/humko-mann-ki-shakti-dena.jpg

હમકો મનકી શક્તિ દેના, મન વિજય કરે;
દૂસરો કી જય સે પહલે, ખૂદ કો જય કરે.

Hum ko man ki shakti dena, man vijay kare
Dusaron ki jay se pahale, khud ko jay kare

ભેદભાવ અપને દિલસે સાફ કર સકે;
દોસ્તો સે ભૂલ હોં તો માફ કર સકે.

Bhedabhav apane dil se saaf kar sake
Doston se bhool ho to maaf kar sake

ઝુઠ સે બચે રહે, સચ કદમ ભરે;
દૂસરો કી જય સે પહલે, ખૂદ કો જય કરે.

Zooth se bache rahe, sach kadam bhare
Dusron ki jay se pahale, khud ko jay kare

મુશ્કીલે પડે તો હમ પે ઈતના કર્મ કર;
સાથ દે તો ધર્મ કા, ચલે તો ધર્મ પર.

Mushkile pade to hum pe itana karam kar
Sath de to dharam ka, chale to dharam par

ખુદ પે હોંસલા રહે, બદી સે ના ડરે;
દૂસરો કી જય સે પહલે, ખૂદ કો જય કરે.

Khud pe hausala rahe, bade se naa dare
Dusaron ki jay se pahale, khud ko jay kare

હમકો મનકી શક્તિ દેના, મન વિજય કરે;
દૂસરો કી જય સે પહલે, ખૂદ કો જય કરે.

Hum ko man kee shakti dena, man vijay kare
Dusaron ki jay se pahale, khud ko jay kare !!

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: