તમારે સુખ ખરીદવું છે? – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મિત્રો,
શ્રી કૃષ્ણકાંતભાઈનો આ લેખ –

તમારે સુખ ખરીદવું છે?

જરૂર વાંચવા જેવો છે.

આ લેખ તમને નીચેની લિન્ક પર પણ વાંચવા મળી શકશે.
http://vanchanyatra.blogspot.com/2010/10/blog-post_29.html

http://dhavalrajgeera.wordpress.com/2011/02/21/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%96-%E0%AA%AC%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82-%E0%AA%AE%E0%AA%B3%E0%AA%A4%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%A4/

http://bollywood.divyabhaskar.co.in/article/you-can-purchase-happyness-934841.html

http://ghanshyam69.wordpress.com/2010/06/18/%E0%AA%A4%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%87-%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%96-%E0%AA%96%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%A6%E0%AA%B5%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%9B%E0%AB%87-%E0%AA%95%E0%AB%84%E0%AA%B7%E0%AB%8D/

http://drjanmejaysheth.wordpress.com/2010/06/05/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%96-%E0%AA%95%E0%AB%87-%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%96-%E2%80%93-%E0%AA%A4%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%87-%E0%AA%B6%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%87%E0%AA%8F/


તા.ક. વચ્ચે વચ્ચે વિનયભાઈ રજા પર જતા હોય તેમ નથી લાગતું? અને હા, આજકાલ તેઓ શું કરતાં હશે?


Categories: ગમતાંનો ગુલાલ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: