પવનનો પ્રકાશ (૨) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

Categories: અધ્યાત્મ / યોગ | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “પવનનો પ્રકાશ (૨) – સ્વામી ભજનપ્રકાશાનંદ

  1. અષ્ટાંગ યોગ વિશે આગળના પ્રકરણોમાં વાત કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: